Accept cookies?

Our websites use cookies to deliver services to you on the internet. We do not use these to store personal information about you. Selecting Yes or No will set a cookie to remember your choice for this website.

YES     NO

Close this window   |  More information about our use of cookies.

Hive Count

Please Note: The Hive Count runs annually from 1st November - 31st December; the links below are only active during a live hive count period.
The National Bee Unit needs YOU to update your records!

The National Bee Unit is again asking beekeepers to take part in the National Hive Count and update BeeBase with their colony numbers. Over 9,000 beekeepers completed the Hive Count in 2019!! This information is vital for our planning and preparation for outbreaks of disease or exotic pests. It is very important, for example, that we do all we can to keep levels of foulbrood to a minimum. Knowing the number and location of beekeepers, hives and apiaries helps to inform where Bee Inspectors should be deployed. This applies in relation to familiar pests and diseases and to more recent threats such as the damaging invasive species Asian hornet (Vespa velutina).

We will also use the figures we have on BeeBase to monitor honey bee populations over time. Having up to date records that reflect the current position in each year is vital and allows us to monitor changes over time. For this, it is important we ask all beekeepers to notify us of the number of hives they owned on 1st November 2020. Using this date helps us to ensure consistency across the country by reflecting the national position at a single point in time. If you had no colonies at that date, it is important to update your BeeBase record to confirm this. Please provide this information by 31st December 2020. 

Please click this link to update your Hive Count.

Your username is required in order to log in – please note that this is not the same as your e-mail address.

Our Frequently Asked Questions provide guidance on how to update BeeBase. If you have any other questions not covered by this please don’t hesitate to contact us by:

Email:

[You must enable JavaScript to see this email address]

Telephone: 0300 3030094

Please be aware that we will be dealing with a very large volume of calls and enquiries from beekeepers. However, we aim to respond to your enquiry within 5 working days.


Having a greater knowledge of the number of bee hives in the UK forms part of initiatives through which the government has committed to taking action to improve the health of our pollinators. By working together, we can ensure a thriving and sustainable pollinator population. Our initiatives are set out in:


                                       - The National Pollinator Strategy;
                                       - The Healthy Bees Plan;
                                       - The Action Plan for Pollinators (Wales);
                                       - Honey Bee Health Strategy for Scotland;
                                       - Pollinator Strategy for Scotland;
                                       - Strategy for the Sustainability of the Honey Bee (Northern Ireland).

2019's count indicated a total UK population of honey bee hives of approximately 264,000. Please note that several assumptions formed part of the calculations used to get derive this number. It is therefore classed as an ‘experimental statistic’.

We thank you in advance for your assistance in this project.

National Bee UnitCyfrif Cychod Gwenyn


Mae’r Uned Wenyn Genedlaethol am i CHI ddiweddaru’ch cofnodion!

Mae’r Uned Wenyn Genedlaethol unwaith eto yn gofyn i wenynwyr gymryd rhan yn y Cyfrif Cychod Gwenyn Cenedlaethol a diweddaru BeeBase drwy nodi nifer eu nythfeydd. Mae’r wybodaeth hon yn hollbwysig er mwyn i ni gynllunio a pharatoi ar gyfer achosion o glefyd neu ymosodiadau gan blâu egsotig. Mae’r achosion o gacwn Asia yn 2016 ac ym mis Medi eleni yn dangos bod angen ffigurau cywir a chyfredol am nifer y gwenynwyr, y cychod gwenyn a’r gwenynfeydd yn y DU a’u lleoliad. Mae’r data hyn yn helpu i lywio penderfyniadau yngl┼Ěn â ble mae angen danfon Arolygwyr Gwenyn a defnyddio trapiau cacwn Asia, gan ei gwneud yn fwy tebygol y gallwn ganfod y rhywogaeth oresgynnol niweidiol hon ar gam cynnar.

Rydym yn gofyn i bob gwenynwr ein hysbysu o nifer y cychod gwenyn y mae’n berchen arnynt ar 1 Tachwedd 2019. Mae’r data hyn yn ein helpu i sicrhau cysondeb ledled y wlad drwy adlewyrchu’r sefyllfa genedlaethol ar adeg benodol. A fyddech cystal â rhoi’r wybodaeth hon erbyn 31 Rhagfyr. Os na allwch ddiweddaru’ch cofnodion ar BeeBase cyn y dyddiad hwn am unrhyw reswm, byddwn yn dal i gyfrif eich ymateb a bydd yn helpu’r UWG gyda’i gwaith cynllunio wrth gefn.


Cliciwch ar y ddolen hon i ddiweddaru eich Cyfrif Cychod Gwenyn.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau eraill nad ymdrinnir â hwy yma, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy:

E-bost: hive.count@apha.gov.uk

Ffôn:0300 3030094

Dylech fod yn ymwybodol y byddwn yn ymdrin â nifer fawr iawn o alwadau ac ymholiadau gan wenwynwyr. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at ymateb i’ch ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith

Mae cael mwy o wybodaeth am nifer y cychod gwenyn yn y DU yn rhan o strategaethau diweddar sy’n ymrwymedig i gymryd camau i wella sefyllfa ein pryfed peillio. Maent yn nodi sut y gallwn, drwy gydweithio, sicrhau poblogaeth ffyniannus a chynaliadwy o bryfed peillio.

Y Strategaeth Pryfed Peillio Genedlaethol;

Y Cynllun Gwenyn Iach;

Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio (Cymru);

Strategaeth Iechyd Gwenyn Mêl yr Alban;

Strategaeth er Cynaliadwyedd Gwenyn Mêl.

Nododd y cyfrif y llynedd fod tua 244,000 o gychod gwenyn mêl yn y DU. Noder bod sawl tybiaeth wedi bod yn rhan o’r cyfrifiadau a ddefnyddiwyd i gael y ffigur hwn. Felly, caiff ei ddosbarthu’n ‘ystadegyn arbrofol’.

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth yn y prosiect hwn.

Yr Uned Wenyn GenedlaetholTudalen wedi'i gwirio 23/03/2020