Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.


We use third-party cookies on this site.

Our use of Cookies

You have accepted necessary cookies onlyYou can change your cookie settings at any time
Hide this message

Hive Count

Please Note: The Hive Count runs annually from 1st November - 31st December; the links below are only active during a live hive count period.
The National Bee Unit needs YOU to update your records!

The National Bee Unit and and the Scottish Bee Health Team are again asking beekeepers to take part in the National Hive Count and update BeeBase with their colony numbers. Over 10,000 beekeepers completed the Hive Count in 2020!! This information is vital for our planning and preparation for outbreaks of disease or exotic pests. It is very important, for example, that we do all we can to keep levels of foulbrood to a minimum. Knowing the number and location of beekeepers, hives and apiaries helps to inform where Bee Inspectors should be deployed. This applies in relation to familiar pests and diseases and to more recent threats such as the damaging invasive species Asian hornet (Vespa velutina).

We will also use the figures we have on BeeBase to monitor honey bee populations over time. Having up to date records that reflect the current position in each year is vital and allows us to monitor changes over time. For this, it is important we ask all beekeepers to notify us of the number of hives they owned on 1st November 2021. Using this date helps us to ensure consistency across the country by reflecting the national position at a single point in time. If you had no colonies at that date, it is important to update your BeeBase record to confirm this. Please provide this information by 31st December 2021. 

Please click this link to update your Hive Count.

Your username is required in order to log in – please note that this is not the same as your e-mail address.

Our Frequently Asked Questions provide guidance on how to update BeeBase. If you have any other questions not covered by this please don’t hesitate to contact us by:

Email:

[You must enable JavaScript to see this email address]

Telephone: 0300 3030094

Scottish Beekeepers:  

Please be aware that we will be dealing with a very large volume of calls and enquiries from beekeepers. However, we aim to respond to your enquiry within 5 working days.


Having a greater knowledge of the number of bee hives in the UK forms part of initiatives through which the government has committed to taking action to improve the health of our pollinators. By working together, we can ensure a thriving and sustainable pollinator population. Our initiatives are set out in:


                                       - The National Pollinator Strategy;
                                       - The Healthy Bees Plan;
                                       - The Action Plan for Pollinators (Wales);
                                       - Honey Bee Health Strategy for Scotland;
                                       - Pollinator Strategy for Scotland;
                                       - Strategy for the Sustainability of the Honey Bee (Northern Ireland).

2020's count indicated a total UK population of honey bee hives of approximately 260,000. Please note that several assumptions formed part of the calculations used to derive this number. It is therefore classed as an ‘experimental statistic’.

We thank you in advance for your assistance in this project.

National Bee Unit & the Scottish Bee Health TeamMae'r Uned Wenyn Genedlaethol am i CHI ddiweddaru'ch cofnodion!


Mae'r Uned Wenyn Genedlaethol unwaith eto yn gofyn i wenynwyr gymryd rhan yn y Cyfrif Cychod Gwenyn Cenedlaethol a diweddaru BeeBase drwy nodi nifer eu nythfeydd. Gwnaeth dros 10,000 o wenynwyr gwblhau'r Cyfrif Cychod Gwenyn yn 2020!! Mae'r wybodaeth hon yn hollbwysig er mwyn i ni gynllunio a pharatoi ar gyfer achosion o glefyd neu blâu egsotig. Mae'n bwysig iawn, er enghraifft, ein bod yn gwneud popeth posibl i gadw lefelau clefyd y gwenyn mor isel â phosibl. Mae gwybodaeth am nifer a lleoliad gwenynwyr, cychod gwenyn a gwenynfeydd yn helpu i roi gwybod ble y dylid anfon Arolygwyr Gwenyn. Mae hyn berthnasol mewn perthynas â chlefydau a phlâu cyfarwydd a bygythiadau mwy diweddar fel y rhywogaeth oresgynnol niweidiol, cacynen Asia (Vespa velutina).

Byddwn hefyd yn defnyddio'r ffigurau sydd gennym ar BeeBase i fonitro poblogaethau gwenyn mêl dros amser. Mae meddu ar gofnodion cyfredol sy'n adlewyrchu'r sefyllfa bresennol bob blwyddyn yn hollbwysig ac mae'n ein galluogi i fonitro newidiadau dros amser. I'r perwyl hwn, mae'n bwysig ein bod yn gofyn i bob gwenynwr roi gwybod i ni faint o gychod gwenyn y mae'n berchen arnynt ar 1 Tachwedd 2021. Mae defnyddio'r dyddiad hwn yn ein helpu i sicrhau cysondeb ledled y wlad drwy adlewyrchu'r sefyllfa genedlaethol ar adeg benodol. Os nad oedd gennych unrhyw nythfeydd ar y dyddiad hwnnw, mae'n bwysig eich bod yn diweddaru eich cofnod BeeBase i gadarnhau hyn. A fyddech cystal â rhoi'r wybodaeth hon erbyn 31 Rhagfyr.

Cliciwch ar y ddolen hon i ddiweddaru eich Cyfrif Cychod Gwenyn.

Mae angen eich enw defnyddiwr i fewngofnodi – nodwch nad yw hwn yr un fath â'ch cyfeiriad e-bost.

Mae ein Cwestiynau Cyffredin yn rhoi canllawiau ar sut i ddiweddaru BeeBase. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau eraill nad ymdrinnir â hwy yma, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy:

E-bost:
Ffôn: 0300 3030094

Dylech fod yn ymwybodol y byddwn yn ymdrin â nifer mawr iawn o alwadau ac ymholiadau gan wenwynwyr. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at ymateb i'ch ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith

Mae cael mwy o wybodaeth am nifer y cychod gwenyn yn y DU yn rhan o fentrau y mae'r llywodraeth wedi ymrwymo iddynt er mwyn cymryd camau i wella iechyd ein pryfed peillio. Drwy gydweithio, gallwn sicrhau poblogaeth ffyniannus a chynaliadwy o bryfed peillio. Nodir ein mentrau yn y canlynol:

- Y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Pryfed Peillio;
- Y Cynllun Gwenyn Iach;
- Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio;
- Strategaeth Iechyd Gwenyn Mêl yr Alban;
- Strategaeth Pryfed Peillio yr Alban;
- Strategaeth er Cynaliadwyedd Gwenyn Mêl (Gogledd Iwerddon).

Nododd y cyfrif yn 2020 fod tua 260,000 o gychod gwenyn mêl yn y DU. Noder bod sawl tybiaeth wedi bod yn rhan o'r cyfrifiadau a ddefnyddiwyd i gael y ffigur hwn. Felly, caiff ei ddosbarthu'n 'ystadegyn arbrofol'.

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth yn y prosiect hwn.

Yr Uned Wenyn Genedlaethol
Historic Data

2017 - 252,000
2018 - 244,000
2019 - 264,000
2020 - 260,000
2021 - 272,631

Page last updated 23/02/2022