Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Prosiectau ymchwil sy'n ymwneud â gwenyn mêl

Mae gan yr UWG raglen ymchwil weithredol a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi arwain at fwy na 30 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae prosiectau yn amrywio'n fawr o ran maint a chynnwys ond mae pob un ohonynt yn rhannu'r nod o gael gwybodaeth a fydd yn rhoi'r cyngor gorau i wenynwyr, y gymuned wyddonol a llunwyr polisi'r Llywodraeth er mwyn iddynt allu gwella ein dealltwriaeth gyfunol o iechyd gwenyn mêl. Mae ein rhaglen ymchwil yn canolbwyntio ar ddarparu adnoddau ymarferol er mwyn helpu gwenynwyr i fabwysiadu arferion hwsmonaeth da er mwyn lliniaru risgiau a chynnal stociau iach o wenyn mêl.

Gellir crynhoi ein portffolio presennol o brosiectau fel a ganlyn:

 • Bioleg a dull atgynhyrchu Varroa;
 • Datblygu modelau mathemategol ar gyfer deall lledaeniad plâu a chlefydau sy'n effeithio ar bryfed peillio;
 • Effeithiau hirdymor polisi rheoli clefydau gwenyn mêl;
 • Astudiaethau o eneteg ac amrywiaeth gwenyn mêl yn y DU;
 • Nodi pathogenau newydd sy'n effeithio ar wenyn mêl a disgrifio eu dosbarthiad;
 • Gwella dulliau seiledig ar risg o fonitro iechyd gwenyn mêl;
 • Casglu tystiolaeth am arferion gwenyna yn y DU;
 • Deall sut mae defnydd tir yn effeithio ar iechyd nythfeydd gwenyn mêl;
 • Deall anghenion maeth gwenyn mêl er mwyn gwella iechyd nythfeydd;
 • Astudiaeth maes bach a mawr sy'n monitro iechyd gwenyn mêl;
 • Astudiaethau ac asesiad rheoleiddiol sy'n cydymffurfio ag arferion labordy da (GLP) o feddyginiaethau milfeddygol ar gyfer gwenyn;
 • Astudiaethau o fioleg Chwilen Fach y Cwch a'r ffordd y caiff ei rheoli;
 • Asesiad Risg o Blâu ar gyfer bygythiadau egsotig i wenyn mêl yn y DU, er mwyn helpu gwaith Cynllunio wrth Gefn.