Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Honey bee starvation

Rhybudd Newyn i Wenynwyr

Yn ystod cyfnodau hir o dywydd oer a gwlyb a/neu pan fydd prinder porthiant, gall gwenyn ddihysbyddu eu cyflenwadau mêl neu siwgr i gyd. Gall hyn ddigwydd yn aml yn y gwanwyn pan fydd nythfeydd yn defnyddio'r hyn sy'n weddill o'u cyflenwadau ar gyfer y gaeaf i feithrin mag. Unwaith y bydd nythfa wedi dihysbyddu ei chyflenwadau, gall farw o newyn yn gyflym iawn. Gyda'r gofal a'r sylw cywir, gellir atal gwenyn rhag marw o newyn.

Mae David Wilkinson, cyn-Reolwr Nythfeydd yn yr UWG, yn esbonio sut i adnabod arwyddion newyn a'r camau brys y dylech eu cymryd.

Worker honey bees are on a frame that has nibbled brood cappings A honey bee is investigating a capped brood cell, the capped cells around her are perforated

Mae'r gwenyn hyn yn newynu

Dengys y lluniau uchod gapiau mag wedi'u cnoi, annormal a welwyd ar ôl gwanwyn oer a gwlyb hir.

Gall capiau wedi'u cnoi fod yn arwydd o glefyd y gwenyn, lefelau uchel o widdon Varroa, mag oeredig neu newyn.

Yn yr achos uchod mae rhannau o chwilerod gwyn i'w gweld drwy'r tyllau yn y capiau. Petai'n achos o Glefyd Americanaidd y Gwenyn, byddech yn disgwyl gweld gweddillion larfaol brown neu gen tywyll o dan y capiau hynny; ac, fel arfer, mae Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn amlygu ei hun fel larfâu afliwiedig/ystumiedig/‘toddedig’ cyn iddynt gael eu capio. Wrth gwrs, gallai clefyd y gwenyn hefyd fod yn bresennol yn y nythfa. Felly, dylech gynnal archwiliad trylwyr o'r mag i weld a oes unrhyw arwyddion o wenyn cyn gynted ag y bydd y tywydd yn caniatáu hynny.  Am ragor o ganllawiau ar adnabod arwyddion o glefyd y gwenyn, darllenwch ein taflen gynghorol ar glefyd y gwenyn.

Mae'r nythfa a ddangosir yn y llun wedi'i thrin yn dda ar gyfer Varroa; ac roedd yn nythfa fawr, felly nid oedd y mag wedi oeri. Newyn oedd yr achos.

Arwyddion o Newyn mewn Nythfa

 1. Mae capiau wedi'u cnoi â chwilerod iach yr olwg oddi tanynt yn arwydd nodweddiadol bod y nythfa ar fin newynu.
 2. Mae pob un o'r celloedd o amgylch y nyth fagu lle y byddech yn disgwyl canfod cyflenwadau mêl/surop yn sych.
 3. Mae'r gwenyn yn cnoi capiau'r mag, mewn ymgais i ddod o hyd i fwyd, yn ôl pob tebyg. Weithiau byddant yn tynnu chwilerod allan o'r celloedd a'u gollwng ar y llawr neu eu taflu y tu allan i'r fynedfa.
 4. Ar yr adeg hon, mae'n bosibl y bydd y gwenyn yn swrth iawn, am fod diffyg bwyd yn golygu nad oes ganddynt unrhyw egni. Byddant yn cropian i mewn i gelloedd wysg eu pen ac, ar yr adeg honno, gall y nythfa gyfan farw yn gyflym iawn.

Gweithredu ar Fyrder

 • Os bydd y gwenyn ar fin newynu (gweler yr arwyddion uchod), dylech eu bwydo yn ddi-oed.
  Neu os mai dim ond un neu ddau grwybr o gyflenwadau sydd gan y gwenyn, dylech eu bwydo ar yr un diwrnod neu o fewn dau neu dri diwrnod o leiaf.
 • Y ffordd ddelfrydol o fwydo gwenyn yw â chrwybrau llawn mêl wedi'u storio a gymerwyd yn flaenorol o'ch gwenyn eich hunain, neu grwybrau llawn mêl sbâr a gymerwyd o un o'ch cychod gwenyn eraill yn y wenynfa, ar yr amod bod gan y cwch gwenyn y cymerir y crwybrau ohonynt gyflenwadau digonol iddo'i hun o hyd.
  Pwysig: Oherwydd y risg o ledaenu heintiau, os oes hanes o glefyd y gwenyn yn eich gwenynfa yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ni ddylech ddefnyddio crwybrau o'r fath, oni bai ei fod yn grwybr wedi'i storio sydd wedi'i labelu'n glir a'ch bod yn gwybod y bydd yn mynd yn ôl i'r un nythfa y daeth ohoni.

Os bydd y crwybr(au) mêl i gyd wedi'i gapio/wedi'u capio, crafwch ychydig o gapiau i ffwrdd, er mwyn i'r gwenyn sy'n newynu allu cyrraedd y mêl ar unwaith. Gosodwch y cyflenwadau wrth ochr y mag, neu yn y canol os bydd y gwenyn yn dechrau marw o newyn.

 • Fel arall, dylech eu bwydo â surop siwgr tew (wedi'i gynhesu) neu roi eich mêl eich hun iddynt, ar yr amod na fu unrhyw achosion o glefyd y gwenyn yn eich gwenynfa. Peidiwch byth â'u bwydo â mêl pobl eraill na mêl a brynwyd o siop am fod hyn yn peri risg sylweddol y caiff eich gwenyn eu heintio â chlefyd y gwenyn.

Mae surop siwgr tew yn cynnwys 2 bwys o siwgr gronynnog gwyn i un peint o ddŵr, neu 1 kg i 625 ml. Mae ffrâm fwydo yn dda am fod y gwenyn yn gallu cyrraedd y surop yn gyflym ac yn hawdd. Os bydd y gwenyn yn swrth sy'n golygu ei bod yn bosibl na fyddant yn gallu cyrraedd y surop, dylech ddiferu symiau bach yn syth ar y gwenyn rhwng y semau (peidiwch â gorwneud hyn, oherwydd gall gormod o wenyn gludiog achosi problem); bydd tua 2-3 ml fesul sêm yn ddigon, oherwydd bydd hyn yn rhoi digon o egni iddynt allu dringo i fyny at borthwr cyflym neu borthwr cyswllt. Gellir chwistrellu surop ar y gwenyn, yn lle ei ddiferu, ond efallai y bydd angen ei deneuo â dŵr er mwyn rhoi ewyn mân.

Ffordd dda arall o sicrhau y gall gwenyn swrth gyrraedd bwyd yn gyflym yw llenwi'r celloedd ar un ochr i grwybr gwag â surop siwgr drwy osod y ffrâm ar ei gwastad mewn hambwrdd a chwistrellu surop o drwyn potel hylif golchi sydd wedi'i lanhau'n drylwyr, neu ei chwistrellu o jar â thyllau 3 mm yn y caead, neu ei arllwys fesul tipyn, gan ysgwyd/gogwyddo/taro'r ffrâm ar yr un pryd. Gollyngwch y ffrâm i lawr yn ofalus ymhlith y gwenyn. Pan fydd y gwenyn yn fwy egnïol, y gobaith yw y byddant yn cyrraedd porthwr cyflym neu borthwr cyswllt.

 • Fel arall, dylech eu bwydo â ffondant, ond mae angen i chi sicrhau ei fod yn ddigon agos at y gwenyn er mwyn iddynt allu dod o hyd iddo. Os bydd y gwenyn yn swrth a'i bod yn oer, efallai na fyddant yn dod o hyd i'r ffondant uwchben twll bwydo. Mae'n well gosod y ffondant ar draws pen uchaf y fframiau magu mewn gwahanydd bach ('eke').

Gwiriadau Hanfodol

 1. Codwch y cychod gwenyn. Gyda phrofiad, byddwch yn dysgu beth sy'n ddigon trwm ac yn arwydd da bod y cyflenwadau yn ddigonol. OND gall mag a phaill gronni i greu cwch gwenyn eithaf trwm, felly peidiwch â llaesu dwylo.
 2. Archwiliwch rai o'r crwybrau. Archwiliwch y cwch gwenyn bob wythnos neu bythefnos yn ystod gwanwyn oer a gwlyb neu ar adegau eraill pan fydd prinder bwyd. Os bydd llofft fêl sy'n hanner llawn mêl (neu fwy), gallwch fod yn hyderus nad oes fawr ddim risg o newyn. Os na fydd unrhyw lofft fêl drwm, archwiliwch y blwch magu. Peidiwch â phoeni ynghylch y posibilrwydd y gallai'r mag oeri, oherwydd nid oes angen i chi dynnu crwybrau mag yn gyfan gwbl allan o'r cwch gwenyn, ysgwyd gwenyn oddi ar y crwybrau na gadael crwybrau y tu allan i'r cwch gwenyn. Os oes gennych flwch magu dwbl, mae'n debyg mai dim ond yr un uchaf y bydd angen i chi ei archwilio, oherwydd dyna ble mae'r cyflenwadau yn debygol o fod, nid oes angen i chi wahanu'r blychau hyd yn oed. Os yw'r blwch magu uchaf yn hanner (bas), efallai y bydd angen i chi edrych oddi tano hefyd.
 3. Codwch bob crwybr hanner ffordd allan er mwyn i chi allu gweld a yw'n cynnwys mag neu gyflenwadau. Aseswch yn fras bwysau'r cyflenwadau o fêl/surop ym mhob crwybr (dim/chwarter/hanner/tri chwarter/un). Adiwch y cyflenwadau o fêl/surop yn y crwybrau at ei gilydd. Gweithiwch tuag at i mewn o un ochr nes i chi gyrraedd crwybrau mag a dim mêl (bron â bod), yna newidiwch a gweithiwch tuag at i mewn o'r ochr arall. Adiwch nhw at ei gilydd yn eich pen wrth i chi fynd ymlaen (neu cofnodwch y swm neu gofynnwch i'ch cynorthwyydd ei gofnodi). Dylech gyfrif fframiau bas fel rhai sy'n cyfateb i fframiau hanner dwfn.
 4. Rheol dda yw mai'r gofyniad sylfaenol yw dau grwybr dwfn llawn cyflenwadau o fêl/surop. Os bydd y cyfanswm yn cyfateb i lai na hynny, mae'n bosibl nad oes gan y gwenyn ddigon i bara am bythefnos a'r tro nesaf y byddwch yn archwilio'r nythfa, mae'n bosibl y byddwch yn canfod ei bod wedi marw. Os byddant yn brin o gyflenwadau, bydd angen i chi weithredu ar fyrder, fel y disgrifiwyd uchod.

Weithiau, yn dilyn cyfnod o dywydd gwael, y nythfeydd mwyaf/gorau sy'n wynebu'r risg fwyaf o newynu, yn arbennig yn y gwanwyn pan fyddant yn troi llawer o gyflenwadau yn fag. Gall fod yn dorcalonnus colli'r union nythfeydd a oedd â'r potensial mwyaf i roi cnydau toreithiog o fêl!