Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Rhaglen Archwilio Gwenynfeydd

Mae dau glefyd mag difrifol sy'n effeithio ar wenyn mêl yn y DU sy'n hysbysadwy ar hyn o bryd ac yn cael eu rheoli o dan Orchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 2006. Y clefydau hyn yw Clefyd Americanaidd y Gwenyn (AFB) a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn (EFB). Arolygwyr yr Uned Wenyn Genedlaethol sy'n gyfrifol am reoli AFB ac EFB ac maent yn cynnal rhaglen archwilio seiliedig ar risg ar nythfeydd cofrestredig ledled Cymru a Lloegr. Os ydych yn cadw nythfeydd gwenyn mêl yng Nghymru neu Loegr, efallai y bydd eich Arolygydd Gwenyn lleol yn cysylltu â chi er mwyn archwilio eich gwenyn.

Gwenynwyr yn sefyll o gwmpas cwch yn edrych ar ffrâm o wenyn

Os bydd gennych unrhyw bryderon difrifol am iechyd eich nythfeydd (p'un a ydych wedi'ch cofrestru ai peidio), gallwch gysylltu â'ch Arolygydd Gwenyn lleol er mwyn gwneud cais am ymweliad; hyd yn oed os na fydd eich nythfeydd wedi'u heintio â chlefyd, mae bob amser yn well bod yn ddiogel nag edifar.

Os amheuir bod nythfeydd wedi'u heintio â Chlefyd y Gwenyn, bydd yr Arolygydd yn cynnal profion ar y larfa symptomatig drwy ddefnyddio dyfais llif unffordd (LFD) ac yn eu hanfon i'r labordy er mwyn iddo gadarnhau diagnosis positif neu negatif. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr Arolygydd yn cyflwyno Hysbysiad Gwahardd Symud yn atal gwenyn, cynhyrchion gwenyn a chyfarpar rhag cael eu symud o'r wenynfa. Os cadarnheir achosion o Glefyd y Gwenyn, bydd yr Arolygydd yn goruchwylio'r mesurau rheoli clefyd angenrheidiol. Gall y rhain gynnwys dinistrio nythfeydd sydd wedi'u heintio â Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn neu Glefyd Americanaidd y Gwenyn neu heidiau wedi'u hysgwyd (Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn), yn ogystal ag archwiliadau pellach o unrhyw nythfeydd sydd wedi dod i gysylltiad â'r nythfa/nythfeydd heintiedig. Ar ôl o leiaf 6 wythnos, bydd yr Arolygydd yn dychwelyd i gynnal archwiliad dilynol. Os na fydd unrhyw symptomau pellach o glefyd, caiff yr Hysbysiad Gwahardd Symud ei ddiddymu. Fel arfer, bydd yr Arolygydd Gwenyn yn ymweld eto yn ystod y tymor canlynol er mwyn bod yn siŵr bod y clefyd wedi'i reoli'n llwyr.

Gweler yr adran ar Glefydau a Phlâu ar y wefan hon am ragor o fanylion am adnabod a rheoli clefyd y gwenyn, neu weld ein daflen gynghorol, Clefyd y gwenyn mewn gwenyn mêl (Saesneg yn unig)

Gallwch lawrlwytho pob un o'n taflenni cynghorol o'n hadran Taflenni Cynghorol.

At hynny, mae dau bla egsotig sy'n fygythiad i wenyn mêl, sef Chwilen Fach y Cwch (Aethina tumida) a gwiddonyn Tropilaelaps spp. yn hysbysadwy ledled Ewrop ac, felly, maent yn destun mesurau gwyliadwriaeth a rheoli statudol. Am ragor o wybodaeth am y plâu hyn, ewch i'n hadran ar Blâu Egsotig.