Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Cynllun Sicrwydd rhag Clefydau Gwenyn Mêl (DASH)

Yn 2010-2011, cyhoeddodd y Tasglu Rheoleiddio Ffermio Gynllun Cydnabyddiaeth ar Sail Perfformiad sydd, fel mae'r teitl yn awgrymu, yn caniatáu i'r rhai sydd â hanes cryf o gydymffurfio â'r safonau a bod yn ddibynadwy i hunanreoleiddio. Mae'r dull seiliedig ar risg hwn o gynnal archwiliadau eisoes ar waith mewn sawl cyfundrefn archwilio mewn meysydd eraill e.e. archwiliadau Atal a Rheoli Llygredd Integredig (IPPC) yn y sector moch a'r sector dofednod ac mewn archwiliadau o les da byw a hylendid llaeth. Yn 2013, cydweithiodd yr Uned Wenyn Genedlaethol a'r Bee Farmers’ Association Ltd (BFA) i ddatblygu'r Cynllun Sicrwydd rhag Clefydau Gwenyn Mêl (DASH). Nod DASH yw:

  • Lleihau'r costau sy'n gysylltiedig â chlefydau o fewn gweithrediadau gwenyna masnachol;
  • Gwella iechyd gwenyn mêl o fewn y gweithrediad; 
  • Lleihau'r baich rheoliadol ar ffurf ymweliadau archwilio.

Cydnabyddir DASH yng Nghynllun Gweithredu Cydnabyddiaeth ar Sail Perfformiad Awst 2013, a luniwyd gan Dasglu Rheoleiddio Ffermio Defra. Dim ond unigolion yn y diwydiant Ffermio Gwenyn sy'n gymwys i gymryd rhan yng nghynllun DASH a bydd yr aelodau hynny sy'n cwblhau'r cynllun yn llwyddiannus yn cael mwy o awtonomi a llai o archwiliadau gan Arolygwyr Gwenyn.

Ni fydd hyn yn arwain o reidrwydd at leihad yng nghyfanswm yr archwiliadau ond mae'n gyfle i sicrhau bod archwiliadau yn cael eu targedu'n well at y rhai sy'n agos at glefydau.

Cychod gwenyn ar gyfer peillio

Trosolwg o DASH

Amserlen Aelodau DASH:

Hydref Mae Cymdeithas y Ffermwyr Gwenyn yn gwahodd ac yn asesu ymgeiswyr i DASH, anfonir enwau aelodau byw presennol ymlaen i'r UWG
Gaeaf Mae'r UWG yn asesu ceisiadau
Gwanwyn Mae'r UWG yn cysylltu ag ymgeiswyr ac yn eu gwahodd i sesiynau hyfforddiant.
Gwanwyn Mae'r UWG yn cynnal sesiynau hyfforddiant ar-lein ar gyfer ymgeiswyr gydag asesiad ar-lein.
Gwanwyn/Haf Mae'r UWG yn cynnig cymysgedd o weithdai a/neu ymweliadau â gwenynfeydd sy'n canolbwyntio ar adnabod clefydau a bioddiogelwch
1 blwyddyn Cynigir Archwiliad Sylfaenol o'r holl nythfeydd. Mae amseriad archwiliadau yn dibynnu ar archwiliadau rhanbarthol DASH sydd i'w cynnal.
1 blwyddyn Mae aelodau llwyddiannus o DASH yn cael tystysgrif cymhwysedd. Efallai y bydd ymgeiswyr yn cael gorchmynion gwella lle y bo angen a gofynnir iddynt unioni unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio o fewn cyfnod y cytunir arno.
3 blynedd Mae'r UWG yn cynnal archwiliadau seiledig ar risg bob tair blynedd yn unol â Chod y Rheoleiddwyr.
Bob blwyddyn Cynigir sesiynau adnabod clefydau yn y maes ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus ffermwyr gwenyn.

Disgwylir i holl aelodau DASH ddiweddaru'r wybodaeth am safleoedd eu gwenynfeydd a nifer eu nythfeydd ar BeeBase ac mae'n ofynnol iddynt hunanadrodd unrhyw achosion o glefyd a nodir i'r UWG fel y nodir yn llawlyfr DASH. Ceir copïau o'r protocol hwn a Ffurflen Hunanarchwilio Ffermwyr Gwenyn drwy anfon neges e-bost i nbu-dash@apha.gov.uk. Caiff unrhyw gyfarpar sydd ei angen i ddiagnosio clefyd a amheuir ei ddarparu gan yr Uned Wenyn Genedlaethol.

Mae DASH yn gwbl wirfoddol a gall cyfranogwyr adael unrhyw bryd. Ni chodir unrhyw dâl am gymryd rhan yn y cynllun; darperir hyfforddiant a chyfarpar megis pecynnau diagnostig Llif Unffordd ar gyfer clefydau gwenyn a labeli ymateb taledig. Mae mynediad llawn i'r cynllun yn ôl disgresiwn yr UWG. Yn ystod y misoedd ar ddiwedd yr haf, bydd angen i gyfranogwyr gymryd rhan mewn digwyddiad hyfforddi er mwyn cadarnhau y gallant adnabod clefydau.

Ffigurau ar gyfer DASH ym mis Ionawr 2023

  Ymgeiswyr i DASH Gwahoddwyd i sesiynau hyfforddiant Asesiadau o newydd-ddyfodiaid a basiwyd yn ystod y flwyddyn Prentisiaid Archwiliad sylfaen i'w gynnal Archwiliadau sylfaenol a gwblhawyd Archwiliadau a gwblhawyd Gadawodd DASH Blwyddyn yr archwiliad cyntaf Blwyddyn yr archwiliad sylfaenol/ archwiliad disgwyliedig Cyfanswm y busnesau sy'n aelodau o DASH ar hyn o bryd Cyfanswm yr aelodau hyfforddiant sy'n aelodau o DASH ar hyn o bryd
2013 34 34  0  0 0 34 
2014 27  20  26 26  54 
2015 31  15  15 41  69 
2016 13 54  78 
2017 23  23  19 22  22  71  99 
2018 2 13  13  73  99 
2019 21  15  6 11  11  76  111 
2020 27  0 75  110 
2021 16  10  5 36  15  13  65  111 
2022 0 5 16  63  104 
2023 28  22 0 -
 Total 191  - 132 19 - 91 100 28 68 - - -

 Cychod mewn cae o dafod yr ych