Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Gwenynfeydd Sentinel

Rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Gwirfoddol

Sefydlwyd y rhaglen gwenynfeydd sentinel gwirfoddol yn 2010 yng Nghymru a Lloegr fel rhan o'r ymateb i benderfyniad i roi mwy o flaenoriaeth i gadw gwyliadwriaeth ar blâu egsotig.

Mae'r cynllun gofyn i wenynwyr sy'n cymryd rhan yn wirfoddol fonitro eu nythfeydd am blâu egsotig a chyflwyno dwy sampl o grafiadau llawr/gweddillion cwch gwenyn yn ystod y tymor gweithredol gan ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau a ddarperir gan yr Uned Wenyn Genedlaethol. Darperir trapiau chwilod bach y cwch hefyd. Caiff yr holl gyfarpar ei gyflenwi am ddim i'r gwenynwyr sy'n cymryd rhan, a chaiff y costau postio eu talu ar eu rhan hefyd.

Penderfynwyd defnyddio gwenynwyr gwirfoddol yn y rhaglen er mwyn gwella lefelau ymgysylltu gwenynwyr a chodi eu hymwybyddiaeth o blâu egsotig, a sicrhau haen ychwanegol o wyliadwriaeth.

Mae'r rhaglen wedi parhau ar yr un fformat hyd yma, fwy neu lai, ac mae gan bob rhanbarth o leiaf 15 o wenynfeydd sentinel gwirfoddol yn agos at leoliadau sy'n wynebu risg o blâu egsotig.

Prif nod y rhaglen yw canfod plâu egsotig chwilen fach y cwch a gwiddon tropilaelaps spp., sy'n hysbysadwy yn statudol. Fodd bynnag, mae rhai gwenynfeydd sentinel gwirfoddol hefyd yn monitro am gacynen Asia mewn ardaloedd risg uchel. I wneud gwaith monitro cyffredinol am gacynen Asia, caiff gwenynwyr eu hannog i beidio â defnyddio trapiau sy'n lladd trychfilod drwy eu boddi. Os gall gwenynwyr gwenynfeydd sentinel gwirfoddol ymrwymo i archwilio eu trapiau bob dydd er mwyn rhyddhau creaduriaid a ddalwyd yn anfwriadol, cânt eu hannog i fonitro am gacynen Asia fel rhan o'r rhaglen.

Mae rhai o gyfranogwyr y rhaglen mewn ardaloedd lle mae cacynen Asia wedi cael ei darganfod o'r blaen (yn ne a de-ddwyrain Lloegr yn bennaf) wedi gosod trapiau, yn arbennig ar gyfer monitro am freninesau ar ddechrau'r gwanwyn.

Rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Uwch

Yr ymateb cyntaf i ymlediad pla egsotig yn y DU fyddai ymgais benderfynol i'w ddileu. Yn amlwg, mae darganfod y pla yn gynnar yn allweddol er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus. Mae gwaith gan dîm ymchwil ym Mhrifysgol Warwick i fodelu ymlediad tebygol plâu a chlefydau wedi dangos y byddai cynnydd yn lefel ac amlder gwyliadwriaeth, yn enwedig mewn ardaloedd risg uchel, yn gwella'r tebygolrwydd o'u darganfod yn gynnar.

Cafodd y lleoliadau sy'n wynebu risg o blâu egsotig eu hailwerthuso yn ystod y gwanwyn (2015/6) gan ddefnyddio matrics risg newydd, a'u grwpio i gategorïau risg Uchel, risg Ganolig a risg Isel. Ar hyn o bryd, mae gan y rhestr ranbarthol o leoliadau sy'n wynebu risg o blâu egsotig ar BeeBase sgôr risg o 1 i 9 (mae'n bosibl y caiff yr ystod hon ei hehangu wrth iddi gael ei datblygu yn y dyfodol). Y lleoliadau risg Uchel yw'r rhai â sgôr o 8 neu 9, y lleoliadau risg Ganolig yw'r rhai â sgôr o 4 i 7, a'r lleoliadau risg Isel yw'r rhai â sgôr o 1 i 3.

Yn ogystal â'r rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Gwirfoddol, mae rhaglen newydd i Wenynfeydd Sentinel Uwch wedi cael ei datblygu. Tra bo'r rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Gwirfoddol yn dibynnu ar wenynwyr sy'n cymryd rhan yn wirfoddol (gyda chyfradd cydymffurfio o tua 70% ar hyn o bryd), caiff y rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Uwch ei rheoli gan yr Uned Wenyn Genedlaethol gan fanteisio ar archwiliadau arbenigol o nythfeydd gan Arolygwyr Gwenyn Cymeradwy dair gwaith y tymor.

Gosod trap chwilen fach y cwch

Sut i gymryd rhan

Os yw eich gwenynfeydd yng Nghymru neu Loegr a'ch bod yn awyddus i gymryd rhan yn y rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Gwirfoddol neu'r rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Uwch, cysylltwch â'ch arolygydd gwenyn lleol i drafod y mater. I gael manylion cyswllt ewch i'r dudalen manylion cyswllt.

Dogfennau i Gyfranogwyr (Saesneg yn unig)

Offer ar gyfer y Rhaglen Gwenynfeydd Sentinel Gwirfoddol
Use of the Small hive beetle (SHB) floor trap
Sample Labels