Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Meddyginiaethau

Mae'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol (VMD) yn un o asiantaethau gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra). Mae'n hyrwyddo iechyd a lles anifeiliaid drwy sicrhau diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd meddyginiaethau milfeddygol ac mae'n gyfrifol am y canlynol: 

 • Monitro adroddiadau am effeithiau gwael meddyginiaethau milfeddygol a gweithredu arnynt; 
 • Profi anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid i weld a ydynt yn cynnwys gweddillion meddyginiaethau milfeddygol neu sylweddau anghyfreithlon; 
 • Asesu ceisiadau i werthu meddyginiaethau milfeddygol yn y DU ac awdurdodi cwmnïau i wneud hynny; 
 • Rheoli'r ffordd y caiff meddyginiaethau milfeddygol eu gwneud a'u dosbarthu; 
 • Rhoi cyngor i Weinidogion y Llywodraeth ar ddatblygu polisi meddyginiaethau milfeddygol a'i roi ar waith;
 • Llunio, diweddaru a gorfodi Deddfwriaeth y DU ynglŷn â meddyginiaethau milfeddygol. 

Triniaeth Apistan yn cael ei ychwanegu at y cwch gwenyn

Meddyginiaethau milfeddygol a gwenyn mêl 

Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol sy'n gyfrifol am awdurdodi'r holl feddyginiaethau milfeddygol yn y DU a rheoli'r farchnad ar eu cyfer. Gellir defnyddio'r cynhyrchion meddyginiaethol hyn yn ddiogel. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr yn cael eu dilyn er mwyn sicrhau na fydd cynnyrch yn cael unrhyw effeithiau andwyol ar y nythfa a/neu'r gwenynwr Mae pob cynnyrch awdurdodedig wedi bod yn destun asesiad gwyddonol trylwyr o ddata er mwyn dangos eu bod yn cyrraedd lefelau statudol o ansawdd, effeithiolrwydd a diogelwch i'r sawl sy'n ei ddefnyddio, gwenyn, defnyddwyr cynhyrchion gwenyn a'r amgylchedd. Ceir rhestr o gynhyrchion sydd wedi'u hawdurdodi ar hyn o bryd yn y DU ar gronfa ddata cynhyrchion y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol. Er mwyn dod o hyd i feddyginiaethau milfeddygol sy'n ymwneud â gwenyn, hidlwch ‘Gwenyn’ yn yr adran ‘Rhywogaethau’. 

Rhoi gwybod am sgil-effeithiau ac achosion o fethiant cynnyrch (meddyginiaeth) mewn cynhyrchion gwenyn 

Mae rhoi gwybod am ddigwyddiadau niweidiol sy'n cynnwys cynhyrchion ardystiedig a ddefnyddir i drin gwenyn, gan gynnwys methiant cynnyrch, yn hanfodol i sicrhau bod meddyginiaethau ar y farchnad yn ddiogel ac yn effeithiol. Gallwch roi gwybod am unrhyw broblemau gyda meddyginiaethau milfeddygol yn gov.uk. 

Cascade 

Mae Rheoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol 2013 yn galluogi gwenynwyr i wneud cais am Gynhyrchion Meddyginiaeth Filfeddygol awdurdodedig amgen a ddefnyddir i wneud y canlynol: 

 • Trin clefydau tebyg mewn gwahanol rywogaethau o anifeiliaid; neu 
 • Wneud cais am feddyginiaeth awdurdodedig i'w defnyddio i drin yr un clefyd yn yr un rhywogaeth anifail nad yw ar gael yn y DU. 

Bydd yn rhaid i unrhyw wenynwr sydd am fewnforio cynnyrch wneud cais am Dystysgrif Fewnforio Arbennig (SIC) gan filfeddyg. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalen 'Cascade' y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol. 

 

Rheoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol 2013 

Mae'r Rheoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol yn nodi testun cyfreithiol ar weithgynhyrchu, awdurdodi, marchnata meddyginiaethau milfeddygol a chadw golwg arnynt ar ôl iddynt gael eu hawdurdodi. Caiff gwenyn mêl eu dosbarthu fel anifail sy'n cynhyrchu bwyd ac, felly, rhaid i wenynwyr gydymffurfio â'r rheoliadau hyn. Ni ddylech ddefnyddio sylweddau cyffredinol megis asid Ocsalig na hydoddiannau thymol a wnaed gennych chi ein hun a gall gwenynwyr gael eu herlyn os canfyddir mymrynnau yn ystod prosesau samplu mêl arferol. Mae'n bwysig nodi nad yw rhai cynhyrchion sydd ar gael ar wefannau gwneuthurwyr cynhyrchion gwenyna yn gynhyrchion meddyginiaethol cofrestredig ac, er eu bod ar gael, ni ddylid eu rhoi i nythfa. 

Cerdyn cofnodi meddyginiaethau 

Rhaid i wenynwyr gadw dogfennaeth sy'n cynnwys manylion cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a roddwyd i nythfeydd ar gyfer o leiaf bum mlynedd, p'un a yw'r nythfa dan sylw yn dal i fod ym meddiant y gwenynwr hwnnw ai peidio neu p'un a yw wedi marw yn ystod y cyfnod hwnnw ai peidio. 

Pan gaiff cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol ei brynu, rhaid i wenynwyr gofnodi, ar yr adeg honno, y canlynol: 

 1. Enw'r cynnyrch a rhif y swp;  
 2. Y dyddiad caffael; 
 3. Y swm a gaffaelwyd;  
 4. Enw a chyfeiriad y cyflenwr. 

Wrth roi'r feddyginiaeth, rhaid i wenynwyr gofnodi'r canlynol ar gerdyn cofnodi meddyginiaethau: 

 1. Enw'r cynnyrch; 
 2. Y dyddiad y'i rhoddwyd; 
 3. Faint o'r cynnych a roddwyd; 
 4. Y cyfnod tynnu'n ôl;  
 5. Rhif adnabod yr anifeiliaid a driniwyd. 

Rhaid i wenynwr sy'n gwaredu rhywfaint o gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol neu'r cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol cyfan ac eithrio drwy drin nythfa, gofnodi'r canlynol: 

 1. Y dyddiad gwaredu; 
 2. Faint o'r cynnych a waredwyd;  
 3. Sut a ble y caiff ei waredu. 

Er mwyn gwneud hyn, dylech ddefnyddio cerdyn cofnodi meddyginiaethau. 

Deunydd darllen pellach: 

 • Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol ar ei gwefan.