Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Y Gacynen Asiaidd

Mae Vespa velutina, sef y gacynen felyngoes, a elwir fel arfer yn gacynen Asiaidd, yn frodorol i Asia a chadarnhawyd ei bod yn bresennol yn Ewrop am y tro cyntaf yn Lot-et-Garonne yn Ne-orllewin Ffrainc yn 2004. Credid iddi gael ei mewnforio mewn llwyth o grochenwaith o Tsieina ac ymsefydlodd yn gyflym gan ledaenu i lawer o ardaloedd yn Ffrainc. Ers mis Rhagfyr 2022, mae Cacwn Asia wedi ymsefydlu yn Sbaen, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd, Portiwgal, Yr Eidal, Y Swistir, Yr Almaen a Jersey. Mae'r gacynen yn ysglyfaethu gwenyn mêl, Apis millifera ac yn tarfu ar y rôl ecolegol y mae'n ei chyflawni. Mae hefyd wedi newid y fioamrywiaeth mewn rhannau o Ffrainc lle y'i ceir a gall beri risg i iechyd unigolion sydd ag alergedd i bigiadau cacwn neu bicwn.

Vespa velutina nigrithorax wrth y fynedfa i'w nyth

Yn 2016, canfuwyd y gacynen Asiaidd yn y DU am y tro cyntaf, yn Tetbury. Ar ôl 10 diwrnod o chwilio dwys, canfuwyd y nyth ac fe'i dinistriwyd yn ddiweddarach. Yn dilyn hynny, mae rhagor wedi'u gweld a chymerwyd camau gweithredu i ganfod a dinistrio nythod. Ers mis Ionawr 2023, mae dadansoddiad genetig wedi dangos nad oes tystiolaeth o boblogaeth sefydledig o gacwn Asia yn y DU ac mae'n debygol bod yr holl gacwn a ganfuwyd yn dod o'r boblogaeth Ewropeaidd yn hytrach nag o ymlediad newydd o Asia.  

Cyflwyniadau gan Fera Science Ltd

Cyflwyniad yn Saesneg ar Asian Hornet Biology gan Kirsty Stainton o Fera Science Ltd.

Cyflwyniad yn Saesneg ar Asian Hornet Genetics gan Kirsty Stainton o Fera Science Ltd.

Golwg a bioleg y gacynen Asiaidd

Mae'r gacynen Asiaidd yn llai na'n cacynen frodorol, gyda'r cacwn gweithgar llawndwf yn mesur tua 25mm o hyd a'r breninesau'n mesur 30mm. Du yw ei habdomen yn bennaf, ar wahân i'w phedwerydd segment abdomenol sy'n gylch melyn tua'r cefn. Mae ei choesau melyn yn nodweddiadol ohoni a dyna pam y caiff ei galw'n gacynen felyngoes. Mae ei hwyneb yn oren gyda dau lygad cyfansawdd browngoch.

Gwanwyn

Ar ôl gaeafgysgu, yn y gwanwyn bydd y frenhines, sy'n mesur hyd at 3cm fel arfer, yn ymddangos ac yn chwilio am ffynhonnell briodol o fwyd siwgrog er mwyn magu'r nerth i allu dechrau adeiladu nyth cychwynnol bach. Yn ystod y broses o adeiladu'r nyth, bydd ar ei phen ei hun ac yn agored i niwed ond bydd yn dechrau dodwy wyau yn gyflym er mwyn cynhyrchu gweithlu'r dyfodol. Wrth i'r nythfa a'r nyth dyfu, caiff nyth mwy o faint ei sefydlu o amgylch y nyth gychwynnol neu byddant yn adleoli ac yn ei greu yn rhywle arall.

Haf

Yn ystod yr haf, mae un nythfa yn cynhyrchu 6,000 o unigolion, ar gyfartaledd, mewn un tymor. O fis Gorffennaf ymlaen, bydd ysglyfaethu gwenyn mêl gan gacwn Asiaidd yn dechrau ac yn cynyddu tan ddiwedd mis Tachwedd a gellir gweld cacwn yn hofran y tu allan i fynedfa cwch, gan aros am wenyn fforio sy'n dychwelyd. Ymddygiad “ysglyfaethu” nodweddiadol yw hwn. Pan fyddant yn dal gwenynen sy'n dychwelyd, byddant yn mynd â hi i ffwrdd ac yn bwyta'r thoracs sy'n llawn protein; mae angen proteinau anifeiliaid ar y mag, a gaiff eu trawsnewid yn beledi o gnawd ac yna eu cynnig i'r larfâu.

Hydref

Yn ystod yr hydref, mae blaenoriaethau'r nyth yn newid o fforio ac ehangu'r nyth i gynhyrchu 350 o ddarpar freninesau, ar gyfartaledd, a chacwn gwryw ar gyfer paru. Fodd bynnag, o'r darpar freninesau hyn, dim ond nifer bach fydd yn paru'n llwyddiannus ac yn goroesi'r gaeaf. Ar ôl y cyfnod paru, bydd y breninesau newydd eu ffrwythloni yn gadael y nyth ac yn dod o hyd i rywle addas i aeafu, tra bydd yr hen frenhines yn marw, gan adael y nyth i edwino a marw. Y gwanwyn canlynol, bydd y frenhines sefydlu yn dechrau adeiladu ei nythfa newydd a bydd y broses yn ailddechrau.

Yn sgil canfod cacwn Asiaidd yn y DU ym mis Medi 2016, mae'n hollbwysig eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod sut i'w hadnabod a gwahaniaethu rhyngddynt a'n cacynen frodorol, Vespa crabro. Mae taflen a phoster defnyddiol iawn ar gael i'ch helpu i adnabod cacwn Asiaidd:

Monitro am gacwn Asiaidd

Rydym yn annog pobl ledled y DU yn gryf i gadw golwg am unrhyw gacwn Asiaidd sy'n cyrraedd y wlad, yn enwedig mewn ardaloedd yr ystyrir bod cacwn Asiaidd yn fwyaf tebygol o'u cyrraedd (sef De a De-ddwyrain Lloegr). Os hoffech gadw golwg am unrhyw gacwn Asiaidd sy'n cyrraedd y wlad, ceir rhai awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar sut i wneud eich trap eich hun ar ein tudalen ffeithlen.

I bwy y dylech roi gwybod os byddwch wedi gweld Cacwn Asiaidd

Os credwch eich bod wedi gweld cacynen Asiaidd, rhowch wybod i Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Estron Prydain Fawr (NNSS) ar unwaith. Yn y lle cyntaf, dylid rhoi gwybod am gacwn Asia sydd wedi cael eu gweld drwy'r ap 'Asian Hornet Watch' y gellir ei lawrlwytho am ddim i ffonau Android ac iPhone.

Mae dulliau eraill o roi gwybod am bresenoldeb cacwn yn cynnwys ffurflen hysbysu ar-lein yr NNSS. Yn olaf, gallwch roi gwybod am unrhyw gacwn Asiaidd rydych yn amau eich bod wedi'u gweld drwy anfon neges e-bost i alertnonnative@ceh.ac.uk. Lle y bo'n bosibl, dylid cynnwys llun a disgrifiad o'r pryfyn a nodi ble y gwnaethoch ei weld.

Os hoffech wybod mwy am y gacynen Asiaidd neu unrhyw Rywogaeth Oresgynnol arall, mae gwefan yr NNSS yn darparu cryn dipyn o wybodaeth am y gwaith amrywiol iawn sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â rhywogaethau goresgynnol ac adnoddau er mwyn helpu'r rhai sy'n gweithio yn y maes hwn.

Mae hefyd yn bwysig bod gwenynwyr yn cofrestru ar gyfer BeeBase. Os bydd y gacynen Asiaidd (neu unrhyw fygythiad egsotig arall i nythfeydd gwenyn mêl) yn cyrraedd y DU, bydd ymdrechion i'w hatal rhag lledaenu yn cael eu tanseilio cryn dipyn os na fyddwn yn gwybod ble mae gwenynfeydd sy'n agored i niwed wedi'u lleoli.

Dolenni defnyddiol

Peidiwch â chymysgu'r gacynen Asiaidd, Vespa velutina a'r gacynen Asiaidd Fawr (Vespa mandarinia), y cyfeirir ati weithiau fel 'cacynen Japan'.

Blog Gwyddoniaeth APHA (Saesneg yn unig) – Safeguarding with Science: Responding to an Asian hornet Outbreak

Rhagor o Wybodaeth