Our use of Cookies

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Hide this message

Strictly necessary and non-essential cookies

By clicking accept all cookies, you agree to our use of cookies and to our cookie policy.

We use third-party cookies on this site.

You have accepted necessary cookies only

You can change your cookie settings at any time
Hide this message

Clefyd y Gwenyn

Yr Uned Wenyn Genedlaethol sy'n gyfrifol am reoli'r clefydau mag hysbysadwy Clefyd Americanaidd y Gwenyn a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn. Er gwaethaf eu henwau, mae'r clefydau i'w cael yn y DU a gall y ddau ohonynt arwain at farwolaeth nythfeydd wedi'u heintio. Mae Clefyd Americanaidd y Gwenyn a Chlefyd Ewropeaidd y Gwenyn yn glefydau hysbysadwy ac, felly, o dan Orchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 2006 (fel y'i diwygiwyd) mae'n ofynnol i wenynwyr roi gwybod am unrhyw nythfeydd yr amheuir eu bod wedi'u heintio â chlefyd y gwenyn.

Achosir Clefyd Americanaidd y Gwenyn gan facteriwm sy'n ffurfio sborau a elwir yn Paenibacillus larvae. Y sborau hyn yw cam heintus y clefyd ac mae'r broses heintio yn dechrau pan gaiff bwyd sydd wedi'i halogi â sborau ei roi i larfâu gan y gwenyn gofal. Unwaith y byddant ym mherfedd y larfa bydd y sborau yn egino a bydd bacteria yn symud i mewn i'r meinweoedd larfaol, lle y byddant yn lluosogi'n sylweddol. Fel arfer, bydd larfâu wedi'u heintio yn marw ar ôl i'r gell gael ei selio a bydd miliynau o sborau heintus yn ffurfio yn y gweddillion larfaol. Bydd sborau larfa P. yn parhau'n hyfyw am flynyddoedd lawer a gallant wrthsefyll oerfel a gwres eithafol a llawer o ddiheintyddion yn dda. 

Achosir Clefyd Ewropeaidd y Gwenyn gan y bacteriwm Melissococcus plutonius. Mae larfâu yn cael eu heintio drwy fwyta bwyd wedi'i halogi a roddir iddynt gan y gwenyn gofal. Mae'r bacteria yn lluosogi ym mherfedd y larfa, gan gystadlu ag ef am fwyd. Maent yn aros yn y perfedd ac nid ydynt yn mynd i mewn i feinwe larfaol; mae larfâu sy'n marw o achos y clefyd yn gwneud hynny am nad ydynt wedi cael digon o fwyd. Fel arfer, bydd hyn yn digwydd cyn i'r gell gael ei selio.

Os byddwch yn amau bod eich nythfeydd wedi'u heintio â chlefyd y gwenyn, rhaid i chi gysylltu â ni neu'ch Arolygydd lleol.

Rhagor o Wybodaeth